TẢI BẢN CÀI GAME

IPA - cập nhật ngày 21/02/2019

CH Play - cập nhật ngày 09/03/2019

APK - cập nhật ngày 09/03/2019

Windows - cập nhật ngày 01/02/2019